Op de terreinen van SVK bevinden zich voormalige kleigroeves waarvoor een opvulverplichting geldt. Niet elke grond kan voor de opvulling van deze putten aangewend worden. Er geldt namelijk een strenge grondverzetsregelgeving die moet waarborgen dat de grond aan de juiste kwaliteitseisen voldoet. Bovendien laat de grondverzetsregeling toe om met een traceerbaarheidssysteem elke lading grond te volgen van uitgravingsplannen tot bestemming. Op deze manier heeft elke lading grond die is bestemd voor de voormalige kleigroeves als definitieve opslagplaats voor grond (DOP) geen geheimen meer. SVK en Aertssen zien er in nauw overleg op toe dat het grondverzet strikt wordt uitgevoerd volgens de regelgeving. Het importeren van verontreinigingen is op deze manier volledig uitgesloten. Geïnteresseerde aannemers en grondwerkers kunnen zich wenden tot NV Aertssen (grondstroom@aertssen.be). Img Bodemonderzoek Voor elke geplande uitgraving van grond moet worden nagegaan wat de gebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem zijn. Hiervoor zal de bouwheer zo goed als altijd verplicht zijn een voorafgaand bodemonderzoek te laten uitvoeren. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een erkend bodemdeskundige die bepaalt dat de partij grond valt onder de kwaliteitseisen voor het (vrij) gebruik als bodem. De grond wordt hiervoor bemonsterd op een representatieve wijze, geanalyseerd en de bevindingen worden genoteerd in een uitgebreid technisch verslag. Het technisch verslag bundelt nauwkeurig alle gegevens gaande van identificatie, bemonstering en analyse en concludeert de bepaling van het gebruik van bodemmaterialen als bodem en voor de toepassing als bouwkundig bodemgebruik. Tevens wordt tijdens het onderzoek bekeken of de uitgegraven grond kan worden toegepast binnen de kadastrale werkzone of binnen de zone voor gebruik ter plaatse. De partij grond kan rechtstreeks aan de kwaliteitseisen voldoen, maar kan ook in aanmerking komen door bijvoorbeeld de bodemmaterialen vooraf te onderwerpen aan een reiniging. Het technisch verslag dient vervolgens gecontroleerd te worden door een erkende bodembeheersorganisatie, zoals Grondbank en Grondwijzer. Deze instantie buigt zich over de conformiteit van het technisch verslag en bezorgt het conformiteitsattest als blijkt dat het verslag is opgemaakt volgens de grondverzetsregelgeving. Img

Bekijk hier de video van de saneringswerken.

Lees hier meer in detail over hoe het grondverzet precies in zijn werk gaat.