Ontsluitingsweg voor verantwoorde opvulling De voormalige stortplaats voor inerte afvalstoffen, waaronder hechtgebonden asbestafval, is een oude kleiwinningsgroeve van SVK. Oorspronkelijk ontgon SVK er Boomse klei voor de productie van gevelstenen. Vandaag wordt er een volledig nieuwe tijdelijke toegangsweg naar deze locatie aangelegd waardoor SVK in staat zal zijn om de stortplaats op een verantwoorde manier op te vullen. Dat met zo weinig mogelijk impact op de mobiliteit in de stadsomgeving van Sint-Niklaas. De bestaande toegangswegen naar de stortplaats zijn vanuit het oogpunt voor milieu en ruimtelijke ordening geen optie. Die liggen namelijk in stedelijk gebied dat niet is aangepast aan de verwachte intensiteit van het werfverkeer. Het vullen van de stortplaats is niet mogelijk op één jaar tijd. Dat had namelijk betekend dat er dagelijks zo’n 140 vrachten ofwel 280 transportbewegingen zouden moeten worden uitgevoerd. Een aantal dat niet realistisch is zowel qua impact op mobiliteit als wat betreft beschikbaarheid van aanvulgronden. De nieuwe weg moet toelaten om een aanzienlijk volume van 415.000 m³ zuivere opvulgrond aan te voeren gespreid over een periode van 5 jaar. Vanaf 2021 zal er per kalenderjaar minstens 60.000 m³ niet-verontreinigde grond worden aangevoerd voor de opvulling. Bovendien zal er een register worden bijgehouden van de niet-verontreinigde aanvulgronden. Daarin staat onder meer de timing, herkomst, vervoerder en de hoeveelheid van de grond. Daarnaast zullen opvulactiviteiten verboden zijn op zon- en feestdagen en op werkdagen van 16.30 u tot 8 u. Img Voor alle duidelijkheid spreken we hier over de aanleg van anderhalve kilometer nieuw wegtracé in asfalt met dubbele rijrichting en met funderingen geschikt voor zwaar vrachtverkeer. Daarenboven komt er een ruime en veilige op- en afrit naar de N41, rekening houdend met het fiets- en wegverkeer. Alle nodige signalisatie, een rioleringsstelsel voor afvoer van hemelwater en een geluidsberm voor de omwonenden van 2 tot 3 meter hoog is voorzien. We kunnen met andere woorden spreken van een aanzienlijk infrastructuurwerk waarvan het kostenplaatje ruim 700,000 € overstijgt. De aanleg van de weg zal in redelijke weersomstandigheden zo’n 3 maanden in beslag nemen. Begin februari 2021 wordt verwacht dat de eerste vrachtwagens zuivere grond kunnen worden aangevoerd op de voormalige stortplaats. Img Img Waarom duurde de voorbereiding langer dan voorzien? Voor de aanleg van deze nieuwe infrastructuur, parallel met de aansluiting op de N41 dienden ook de nodige vergunningen te worden aangevraagd bij de bevoegde overheidsinstanties. De finale omgevingsvergunning werd op 16 juli 2020 afgeleverd. Gezien er in 2020 onvoldoende tijd resteerde om de ontsluitingsweg volledig te realiseren én bovendien één meter afdeklaag en minstens 60 000 m³ grond aan te voeren, werd daarom aan de minister een afwijking van de geldende voorwaarden gevraagd. De officiële termijn werd hierdoor met 1 jaar opgeschoven. Concreet betekent dit dat tegen eind 2021 de stortplaats volledig voorzien zal zijn van een afdeklaag van één meter zuivere grond. De complete voltooiing van de opvulling wordt voorzien op 31/12/2025. We wensen te benadrukken dat de stortplaats sinds 2018 volledig is afgedekt met een laag geotextiel onder een grondpakket van een halve meter dik. Na 2025 zal aansluitend de naastliggende voormalige kleigroeve worden opgevuld met 375,000 m³ zuivere grond via hetzelfde wegtracé, opnieuw gespreid over een voorziene looptijd van 5 jaar. Img Wat ging vooraf? Sinds 1965 had SVK een vergunning voor het ontginnen van klei in het gebied bekend in Sint-Niklaas als ‘De Winningen’. In 2003 werden deze activiteiten daar stopgezet. Vervolgens ontving SVK in 2006 een milieuvergunning van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor “de exploitatie van een nieuwe stortplaats voor inerte afvalstoffen in vervanging van een activiteit voor het opvullen van groeven met niet-verontreinigde uitgegraven bodem”. Deze vergunning werd verleend voor een periode van 20 jaar en zou normaal gezien aflopen op 26/01/2026. Onder deze inerte afvalstoffen wordt ook hechtgebonden asbestafval verstaan. De stortplaats werd ook gebruikt voor andere niet-asbestgebonden inerte afvalstoffen. Op 1 juni 2017 werden de activiteiten op de stortplaats door SVK stopgezet. In augustus 2018 werd de milieuvergunning voor uitbating van het stort definitief ingetrokken. Daarbij werd er een opvulplicht van de stortplaats afgekondigd waar SVK zo snel als mogelijk gevolg aan heeft gegeven.