investors relations

Over SVK

investors relations

In deze rubriek kan u de financiële informatie van SVK terugvinden.

 • Financiële verslagen
 • Gecoördineerde statuten
  Gecoördineerde statuten
 • Corporate governance
 • Aandeelhoudersinformatie
  4.1 Financiële kalender
  • Jaarresultaten boekjaar 2022: 10 april 2023
  • Gewone algemene vergadering aandeelhouders: 10 mei 2023 om 14u
  • Halfjaarlijks financieel verslag: begin september 2023
  Resoluties algemene vergadering 2022
  Financiële instelling

  Alle verrichtingen m.b.t. effecten en dividenden kunnen worden verricht bij de KBC of in de zetel van de vennootschap.

  Transparantiewetgeving

  In toepassing van de wet van 2 mei 2007 en het K.B. van 14 februari 2008 worden volgende cijfergegevens meegedeeld:

  • totaal kapitaal: 3.720.000 EUR
  • totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 40.000
  • totaal aantal stemrechten (=noemer): 40.000
  Contactgegevens investor relations

  CEO - Bruno Desmet

  bruno.desmet@svk.be - +32(0)477 69 08 93

 • Persberichten
  30.10.2023 – Winstwaarschuwing – 19:00

  Gereglementeerde informatie – Voorkennis

  SVK publiceert vandaag een update met betrekking tot haar voorlopige resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

  De vertraging in de bouwmarkt is onmiskenbaar door de aanhoudend hoge renteniveaus in EU, UK en US en de toegenomen bouwkosten. Deze evolutie heeft een negatieve impact op de omzet in de loop van de 2e helft van het boekjaar 2023 met als gevolg een sterke daling van de operationele rentabiliteit van de activiteiten. SVK verwacht dat het nettoresultaat voor het boekjaar omwille van de hoger aangehaalde redenen zal uitkomen op een verlies van ca. EUR 4.900.000.

  De finale resultaten over het boekjaar eindigend op 31 december 2023 dienen nog te worden gefinaliseerd, vastgesteld en geauditeerd. De definitieve resultaten van het boekjaar 2023 zullen worden gepubliceerd uiterlijk op 10 april 2024.

  Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

  Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen worden beschouwd als 'toekomstgericht'. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en kunnen bijgevolg verschillende risico's en onzekerheden met zich meebrengen en daardoor worden beïnvloed. SVK kan daarom geen garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te stellen of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

  07.09.2023 – Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
  23.12.2022 – Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

  De raad van bestuur nodigt alle aandeelhouders van de Vennootschap uit tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op woensdag 01 februari 2023 om 14.00 uur op de zetel van de Vennootschap, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas. De raad van bestuur stelt voor aan de BAV om een algemene machtiging aan de raad van bestuur toe te kennen onder het toegestane kapitaal. De raad van bestuur maakt haar transparante motivatie tot dit verzoek bekend in een Bijzonder Verslag dd. 20 december 2022, waarvan de inhoud ook zal worden toegelicht op de BAV.

  - Oproepingsbrief buitengewone algemene vergadering

  - Bijzonder verslag toegestaan kapitaal

  02.12.2022 – Winstwaarschuwing – 08:00

  Gereglementeerde informatie – Voorkennis

  SVK publiceert vandaag een update met betrekking tot haar voorlopige resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

  Door de aanhoudend hoge kosten voor energie en grondstoffen in de loop van de 2e helft van het boekjaar 2022 verwacht SVK een sterke daling van de operationele rentabiliteit van haar activiteiten. Ondanks een verwachte omzet in lijn met deze van boekjaar 2021 verwacht SVK dat het nettoresultaat voor het boekjaar omwille van de hoger aangehaalde redenen zal uitkomen op een verlies van ca. EUR 3.000.000.

  De finale resultaten over het boekjaar eindigend op 31 december 2022 dienen nog te worden gefinaliseerd, vastgesteld en geauditeerd. De definitieve resultaten van het boekjaar 2022 zullen worden gepubliceerd uiterlijk op 10 april 2023.

  Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

  Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen worden beschouwd als 'toekomstgericht'. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en kunnen bijgevolg verschillende risico's en onzekerheden met zich meebrengen en daardoor worden beïnvloed. SVK kan daarom geen garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te stellen of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

  03.03.2021 - Overname afdeling architectonisch beton

  Groep Delmar neemt integraal activiteiten architectonisch beton SVK over. Op 01 maart 2021 werd een akkoord bereikt waarbij Groep Delmar de bedrijfsactiviteiten van de afdeling architectonisch beton heeft overgenomen van SVK nv. Lees meer hierover in volgend blogbericht.

  18.01.2021 – Informatie met betrekking tot de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders

  De raad van bestuur wenst de informatie bekend te maken die zal worden gedeeld op de vergadering op maandag 18 januari 2021 om 14 uur. Presentatie voor de bijzondere algemene vergadering voor aandeelhouders.

  12.11.2020 - Oproeping tot een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders

  De raad van bestuur nodigt alle aandeelhouders uit op de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap die wordt bijeengeroepen ingevolge een verzoek dat door aandeelhouders die 14.869 aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen ter kennis werd gebracht aan de raad bestuur teneinde een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen overeenkomstig artikel 7:126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het WVV) (de Vergadering). De Vergadering zal worden gehouden op maandag 18 januari 2021 om 14 uur op de zetel van de Vennootschap, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas. De Vergadering zal fysiek plaatsvinden, met inachtname van de COVID-19 maatregelen die op dat ogenblik van toepassing zijn. Uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering voor aandeelhouders

  05.06.2020 - Rechtzetting uitnodiging algemene vergadering

  De vennootschap moet kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op 15 juni 2020 om 24u00 (Belgische tijd) (de "registratiedatum") in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de algemene vergadering deel te nemen.

  07.05.2020 - BENOEMING - ONTSLAG

  Overeenkomstig art. 19 der statuten gelast de raad van bestuur met ingang van 11 mei 2020 de BV. Casmati met maatschappelijke zetel: Ruggekouterweg 15 te 8580 Avelgem, met ondernemingsnr. 0743439672 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Desmet, Chemin du Bois 9 te 7750 Mont-de-l’Enclus (Amougies), met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, individueel kunnende handelen.

  De raad beslist tevens op grond van art. 21 der statuten dat de voornoemde vennootschap, door toedoen van haar vaste vertegenwoordiger en individueel kunnende handelen, zal kunnen optreden in alle gerechtelijke zaken en rechtsgedingen zal kunnen voeren.

  De heer Walter Verhaert neemt met ingang van 11 mei 2020 ontslag als dagelijks bestuurder zodat vanaf die datum enkel zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap verder loopt voor de lopende termijn. De raad van bestuur aanvaardt dit ontslag.

  28.04.2020 - Uitstel publicatie jaarlijks financieel verslag over boekjaar 2019

  De raad van bestuur deelt mee dat de publicatie van het jaarlijks financieel verslag over boekjaar 2019 zal worden uitgesteld tot medio mei 2020 zoals deze mogelijkheid wordt voorzien in het K.B. van 9 april 2020.

  10.04.2020 - Uitstel gewone algemene vergadering

  De raad van bestuur wenst de aandeelhouders er van in kennis te stellen dat de gewone algemene vergadering van de vennootschap die normaal volgens de statutaire bepalingen dient te worden gehouden op maandag 11 mei 2020 uitgesteld wordt naar maandag 29 juni 2020. De oproepingsberichten voor de uitgestelde vergadering zullen te gepasten tijde worden gepubliceerd met inachtname van de wettelijk voorziene termijnen en formaliteiten.

  02.02.2018 - Voorwetenschap

  02.02.2018 - Voorwetenschap Sint-Niklaas, 2 februari 2018 – NV SVK publiceert vandaag in een trading update haar voorlopige resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. De definitieve resultaten over 2017 zullen, zoals gepland, worden gepubliceerd begin april 2018. Het afsluitingsproces van het boekjaar 2017 dat nog aan de gang is en zal uitmonden in de opmaak van de jaarrekening per 31.12.2017 wijst in de richting van een sterke daling van de recurrente EBITDA met ca. 90 %. De globale omzet over 2017 ligt slechts 1,4 % lager lag dan in 2016 maar niettemin zijn de lagere brutowinstmarges, de omzetdaling in de stortactiviteiten met ca. 45 % door externe factoren en het boeken van niet-recurrente bedrijfskosten in de afdeling gevelsteen, sinds 2012 op non-actief geplaatst, verantwoordelijk voor een voorlopig globaal verlies over boekjaar 2017 van ca. 2.800(000) EUR. Deze resultaten dienen nog te worden geauditeerd en goedgekeurd door de raad van bestuur.

  17.12.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving

  Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren: de heer Johan De Schryver, de heer Leo De Schryver, de heer Jacques De Schryver, mevrouw Ann De Schryver en natuurlijke personen. Als houders van in totaal aantal stemrecht verlenende effecten: 14.141 of 35.35 % van het totaal aantal stemrechten (40.000).

  10.12.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving

  Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren: mevrouw Anne Dauwe, de heer Luc Dauwe en mevrouw Hélène Dauwe. Als houders van in totaal aantal stemrecht verlenende effecten: 3.600 of 9 % van het totaal aantal stemrechten (40.000).

  07.11.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving

  Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren: Mevrouw Catherine de Dijcker en mevrouw Caroline De Dijcker, als houders van in totaal stemrecht verlenende effecten: 3.900 of 9,75 % van het totaal aantal stemrechten (40.000).

  28.10.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving

  Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren: Mevrouw Anna-Maria Elaut, de heer Jan Elaut, mevrouw Maria-Christina Elaut en natuurlijke personen, als houder van in totaal aantal stemrecht verlenende effecten: 6.345 of 15,86 % van het totaal aantal stemrechten (40.000).

  09.10.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving

  Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren: De heer Michel VERHAERT, Mevrouw Patricia VERHAERT en Mejuffrouw Nathalie VERHAERT. Als houders van in totaal aantal stemrecht verlenende effecten: 6.468 of 16,17 % van het totaal aantal stemrechten (40.000).

  05.10.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving

  Kennisgeving werd ontvangen vanwege de heer Michel Verhaert, Gouden Leeuwstraat 26 te 9111 Belsele: aantal kapitaal vertegenwoordigende effecten in bezit: 2.292 op een totaal van 40.000 of 5,73 %.